Calidad de aire interior en edificios IAQ

Diagnóstico IAQ | Ingeniería HVAC| Validaciones

aire interior qualifiquem sales blanques i sales netes amb certificació OQ HVAC. Portem a terme processos per verificar que no existeixen contaminacions optimitzant el manteniment preventiu per millorar el rendiment energètic i assegurar la qualitat del producte.

El OQ és la verificació documentada que l’equip utilitzat en el procés d’investigació / fabricació opera com es va dissenyar i segons les variables de control establertes. És a dir, segons les especificacions requerides per a la clean room Qualification.

El servei de validació HVAC que oferim està dirigit a aquells clients o sectors d’actuació que disposin de sales amb atmosfera controlada, fluxos laminars, mòduls de tractament d’aire, àrees quirúrgiques, cabines de bioseguretat o vitrines d’extracció de gasos; i vulguin garantir el 100% en el seu clean room Qualification.

Beneficis de la qualificació de sales blanques

 • Verificar que no existeixen contaminacions.
 • Optimitzar el manteniment preventiu.
 • Contribuir al manteniment correctiu.
 • Millorar el rendiment energètic.  
 • Assegurar la qualitat del producte.  
 • Obtenir l’informe de resultats. 

Normativa

El servei de test HVAC en instal·lacions on s’apliquen les GMPs o “Good Manufacturing Practice” s’ha d’executar amb una periodicitat màxima anual. En altres sectors, la periodicitat la dicta el sistema de qualitat de l’organització, encara que aconsellem que s’executi anualment per a major seguretat de les sales blanques i estar al dia de les actualitzacions de les clean room Qualification:

 • IEST-RP-CC006.3, Agost 2.004. National Environmental Balancing Bureau: Procedural Standard for Certified Testing Cleanrooms
 • ISO 14644-1: Desembre 2015. Cleanrooms and associated controlled environments. Classification of air cleanliness by particle concentration
 • Annex 1 GMPs, Novembre 2008. Fabricación de medicamentos estériles.
 • ISO 14644-3, Desembre 2005. Clean rooms and associated controlled environments. Metrology and test methods.
 • UNE-EN 12469, Gener 2001, criterios de funcionamiento para las cabinas de bioseguridad microbiológica

Protocol de servei OQ HVAC

El servei de l’OQ HVAC inclou en el seu protocol la: planificació, realització i elaboració de l’informe de resultats. La realització del servei pot ser:

 • AS BUILT: Sales buides amb el sistema de tractament d’aire en funcionament.
 • AT REST: Salas con el sistema de aire en funcionamiento y equipos de proceso instalados (en off) y sin personal.
 • IN OPERATION: Sistema d’aire en funcionament, màquines de procés en marxa i personal en el seu lloc de treball.

Tipus de test OQ HVAC

Test de fuites

El test de fuites, per a una clean room Qualification, serveix per verificar la integritat dels filtres instal·lats comprovant que la superfície filtrant no presenta trencaments ni fuites perimetrals entre la junta d’estanqueïtat i la seva caixa de fixació. Amb els tests de fuites garantim la inexistència d’entrada d’aire extern evitant la contaminació de la zona controlada.

Test de fluxos d’aire

El test de fluxos d’aire, per a una clean room Qualification, mesura el flux d’aire unidireccional i no unidireccional existent a les sales blanques. Aquest test de flux permet la seguretat de control de l’aire ajustant les sales netes a les especificacions requerides per les necessitats dels sectors d’actuació en els serveis de qualificació operacional de sistemes de tractament d’aire i la certificació OQ HVAC.

Test de pressions

El test de pressions, en una validació OQ HVAC, determina els gradients de pressió en totes les portes de la instal·lació i l’exterior, per verificar que el sistema és capaç de mantenir les pressions definides prèviament per a la indústria requerida. Els indicadors en el test de pressions són determinats pels manòmetres i calibradors de pressió amb certificació HVAC d’ús en sales asèptiques d’ambient controlat.

Test de partícules

Amb el test de partícules es realitza el mesurament dels nivells de partícules “as built, at rest, o” in operation “(abans, després i durant el procés) en una sala neta per a la seva clean room Qualification. Determina la classificació de neteja segons la normes internacional ISO 14644-1 i / o les normes de Correcta Fabricació o GMP, essencials per a la validació OQ HVAC.

Test de temperatura y humitat relativa

La certificació HVAC inclou la qualificació sales blanques o d’ambient controlat en relació a la temperatura i la humitat relativa (HR). Amb el test de temperatura i humitat relativa es comprova que se segueixen les condicions del disseny de la sala blanca seguint la referència de la norma UNE 100713: 2005, en què es determinen també els nivells filtració i les classes de filtratge de partícules.

Test de recuperació

Per a una correcta certificació OQ HVAC és imprescindible mesurar la contaminació de l’interior de la teva sala blanca. Amb el test de recuperació es comprova la capacitat de la sala neta de recuperar el seu nivell inicial a la producció. D’aquesta manera, es determina el test ambiental de la zona exclosa i es calcula el test OQ HVAC de retorn.