Calidad de aire interior en edificios IAQ

Diagnóstico IAQ | Ingeniería HVAC| Validaciones

Sector oficines

Una mala qualitat de l’aire interior en oficines influeix directament sobre el benestar dels treballadors disminuint el seu rendiment. Un ambient inadequat pot provocar problemes de salut augmentant l’absentisme laboral. Pot ser a causa de diversos factors com una mala ventilació, humitats, ús de productes de neteja, entre d’altres.

Això es pot tractar renovant l’aire dels espais ocupats de manera contínua en horari laboral i dues hores abans i després de l’activitat, i implementant etapes de filtració per mantenir una bona qualitat de l’aire interior. És recomanable mantenir l¡extracció d’aire de locals com lavabos o vestuaris, permanentment activa.

Sector Hoteler

Un dels principals contaminants en hotels és el diòxid de carboni, a més del monòxid de carboni, els compostos orgànics volàtils (VOCs), el diòxid de sofre, les partícules en suspensió, l’ozó, i diversos agents patògens. Tots aquests elements poden provocar, malestar, fatiga o al·lèrgies.

La temperatura dels espais, la humitat relativa i la velocitat de l’aire són factors físics que afecten la qualitat de l’ambient. Una correcta ventilació i un bon control de sistema de climatització són essencials per mantenir una qualitat d’aire òptima dins dels hotels.

Centres educatius

La qualitat ambiental dels centres educatius, afecta de manera directa a la salut i el rendiment acadèmic dels nens. Els menors són molt més propensos a veure’s afectats per la contaminació de l’aire interior.

Atès que els nens respiren un major volum d’aire respecte a un adult, expulsen més quantitat de CO2 i acumulen una major càrrega de contaminants.

En general, aquests edificis no disposen d’un sistema de climatització, existint únicament instal·lacions de calefacció i ventilació. Una mala qualitat de l’aire interior pot arribar a ocasionar problemes de salut com asma o al·lèrgies i falta d’atenció i assistència. Per això cal maximitzar, en la mesura del possible, l’aportació d’aire exterior per mantenir uns nivells de CO2 acceptables. És recomanable mantenir la renovació d’aire contínua durant tot el període d’ús.

Sector alimentari

És necessària una alta qualitat d’aire en els edificis destinats a producció i distribució alimentària atesos els elevats estàndards de qualitat a què estan subjectes.

Per mantenir el benestar dels treballadors i el bon estat dels productes, s’han de mantenir uns nivells de temperatura i humitat estrictes, així com tenir una ventilació contínua renovant l’aire i aportant la quantitat necessària de l’exterior. Per a això és necessari un control de les instal·lacions adequat i sistemes de filtració d’alta eficàcia per a regular les concentracions de partícules en l’ambient.

Centres hospitalaris, clíniques i Centres de Atenció Primaria (CAP)

La qualitat dels ambients en centres hospitalaris i clíniques, ha de garantir i proporcionar el confort tèrmic i higiene necessaris per garantir la salut dels usuaris i treballadors.

El sistema de climatització i ventilació en aquests edificis ha de ser capaç de minimitzar el nivell d’agents contaminants perjudicials per a la salut dels ocupants. S’ha de prestar especial atenció al manteniment i inspecció d’aquestes instal·lacions.

Desinfectar i purificar l’aire és necessari donat la gran afluència de pacients amb diferents patologies i per protegir persones especialment vulnerables a agents contaminants.

Indústria farmacèutica i investigació

Poder garantir una qualitat òptima de l’ambient interior en el sector farmacèutic i de la investigació, és vital per a poder assegurar la qualitat del producte final.

La validació dels sistemes HVAC és necessària en sales amb atmosfera controlada, fluxos laminars, mòduls de tractament d’aire, àrees quirúrgiques, cabines de bioseguretat o vitrines d’extracció de gasos.

Es realitzen una sèrie de test específics d’acord amb la normativa que regeix en aquest tipus d’edificis, per comprovar els nivells de partícules contaminants i l’estanquitat de les sales.

Residencies

La gent gran, a causa de l’edat i malalties associades, són més vulnerables als agents contaminants, per això és molt important mantenir una bona qualitat de l’ambient interior en els centres geriàtrics i residències.

És imprescindible un bon sistema de climatització i ventilació, i una correcta regulació de la mateixa, per assegurar el confort dels usuaris i mantenir les renovacions d’aire necessàries per mantenir una qualitat d’aire interior òptima.

La neteja i manteniment d’aquestes instal·lacions són especialment importants per no provocar canvis bruscos de temperatura o corrents d’aire no desitjades.

Museus, teatres i locals d’espectacles

L’elevada afluència de visitants en aquests tipus edificis facilita la proliferació d’agents nocius i partícules que afecten de manera negativa a l’aire interior.

Cal controlar d’una forma adequada el sistema de ventilació, així com els nivells d’agents contaminants existents en l’ambient, per assegurar el benestar dels ocupants i, en el cas de museus o sales d’exposicions, evitar el deteriorament d’obres d’art . Per això, és important també mantenir una temperatura i humitat adequats.

Gimnasos i centres esportius

En edificis on es realitzen activitats físiques d’alta intensitat, les olors i els elements contaminants de l’ambient com el CO2, el CO i pols formaldehids, estan molt presents. Per això cal implementar una bona ventilació i mantenir una quantitat adequada de renovacions d’aire.

A causa de la gran ocupació d’aquests espais i l’activitat que es porta a terme en ells, també cal realitzar el control eficaç de la temperatura i la humitat dels locals per mantenir el confort dels usuaris. Caldrà mantenir la ventilació dels locals durant tota l’activitat i abans i després per assegurar un ambient net.

Sector restauració

En aquests edificis es concentren quantitats importants de persones i es realitzen diferents tipus d’activitats com restaurants, cafeteries, botigues, entre d’altres. Això provoca que es generin grans nivells de contaminants com olors, formaldehids, monòxid de carboni, etc. Aquests elements poden arribar a provocar efectes perjudicials per a les persones com problemes respiratoris, al·lèrgies i altres afeccions.

Cal implementar sistemes de tractament d’aire adequats en cada cas per generar un clima de confort per a les persones i minimitzar els nivells de concentració d’elements contaminants de l’ambient.

Sector residencial

El principal contaminant que podem trobar en habitatges és el diòxid de carboni, que pot arribar a nivells de concentració de més del doble que a l’exterior. El CO2 pot arribar a ser molt perjudicial per a la salut de les persones, per això és essencial mantenir una bona ventilació que permeti l’entrada d’aire net de l’exterior.

Obrir les finestres pot ser una bona opció en determinats moments de l’any, però no és una solució permanent. Per aconseguir-ho, s’utilitzen recuperadors de calor que a més de renovar el volum d’aire de l’interior de l’edifici, recuperen energia de l’flux d’aire complint amb els estàndards de sostenibilitat. No és recomanable l’ús de recuperadors rotatius ja que hi ha la possibilitat de contaminació pel cruece de fluxos d’aire. En el cas de recuperadors de plaques s’ha de comprovar l’estanquitat.

Juntament amb una bona hermeticitat de l’edifici, s’aconsegueix una qualitat de l’ambient interior òptima.

Sector transports: autobusos y ferroviari

En estacions de trens, metro i autobusos, és cada vegada més necessari millorar la qualitat de l’ambient interior a causa de la ubicació de les mateixes, si són subterrànies o no, l’ocupació que reben i el trànsit de trens i autobusos cada vegada més gran. En aquests edificis, a part de la humitat i la temperatura, s’han de controlar les partícules en suspensió.

La ventilació en horaris d’ocupació ha de ser contínua. En horaris de no ocupació és recomanable mantenir un mínim de el cabal nominal de venilación.

Fins al moment, no s’ha prestat especial atenció a la qualitat de l’aire a l’interior dels vagons, on poden acumular grans concentracions de CO2, partícules en suspensió i COV ‘s causa de les persones i els materials utilitzats. Això ha de canviar, ja que els usuaris passen la major part del temps al seu interior.

Sector aeroportuari

Als aeroports hi ha diferents tipus de focus de contaminació de l’aire interior. L’elevada concentració de persones i els materials de construcció emprats poden augmentar de forma significativa els nivells de CO2 i orgànics volàtils. Una altra font de contaminants són els locals d’hostaleria i restauració que es troben a l’interior dels aeroports. Aquests locals han de disposar de sistemes de ventilació i extracció de fums independents.

El trànsit aeri i altres activitats que es realitzen a l’exterior d’aquests edificis, també afecten la qualitat de l’ambient interior.

Per això és necessari que el sistema de ventilació sigui capaç de proporcionar una taxa de renovació d’aire suficient i que disposi d’un sistema de filtració eficient.

Naus i magatzems industrials

La qualitat de l’aire interior en naus i magatzems industrials es pot veure afectada pel trànsit de vehicles, l’acumulació de matèries primeres emmagatzemades, un sistema de ventilació deficient i altres processos que es puguin dur a terme.

Per assegurar que la salut de les persones que treballen en aquests edificis no es veu perjudicada, i que la qualitat dels materials emmagatzemats es manté intacta, cal realitzar un correcte manteniment de les instal·lacions i una neteja adequada dels espais de treball.

Factories industrials

A causa dels diferents processos de producció, tipus de materials utilitzats i maquinària, es poden arribar a acumular grans quantitats d’agents contaminants que poden afectar la salut dels treballadors i treballadores, i indirectament a l’economia de l’empresa ja que es poden produir baixes per malalties associades a una mala qualitat de l’aire, reduint així la productivitat i augmentant els costos.

Per evitar-ho, s’han de dissenyar els sistemes de ventilació d’acord amb les necessitats de cada tipus d’activitat industrial i realitzar un manteniment periòdic exhaustiu.

En general, els edificis construïts abans de l’aprovació de l’RITE (anteriors a l’RD 1751/1998), no disposaran de sistemes de ventilació mecànica per la qual cosa es recomana l’obertura de finestres accessibles per facilitar la ventilació. En zones de lavabos i locals bruts, és recomanable la instal·lació de sistemes de ventilació mecànica.